شماره جاری: دوره 15، پاییز 98، پاییز 1398، صفحه 1-100 

2. مبانی شکل گیری حمایت کیفری از مالکیت معنوی در منابع فقهی

صفحه 34-63

سید عارف حسینی؛ احمد میرزایی؛ اسماعیل عبدالهی


3. بررسی تطبیقی معاهده مقر سازمان ملل و حقوق بین الملل حج

صفحه 64-75

حکیمه سادات شهید حسینی؛ محمد ادیبی مهر؛ مرتضی براتی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-8019

بانک ها و نمایه نامه ها