اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباسعلی تفضّلی

تاریخ وتمدن ملل اسلامی مدیر مسئول

tafazolli.15gmail.com


دانشیار، بازنشسته دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سردبیر

عباسعلی تفضّلی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی سردبیر

tafazolli.15gmail.com

مدیر داخلی

علی اصغر یساقی

علوم قرآن وحدیث معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

mtf.magazingmail.com

مدیر اجرایی

زهره حسن پور خواجه ها

تاریخ وتمدن ملل اسلامی مدیر اجرایی

zohre.hasanpour64gmail.com

اعضای هیات تحریریه

حسین الهی

تاریخ استاد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم انسانی

mtf.magazingmail.com

سید احمدرضا خضری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد، دانشکده الهیات دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

حسین صابری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

fsaberi66gmail.com

محمد تقی فخلعی

فقه ومبانی حقوق اسلامی استاد، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

fakhlaeium.ac.ir

حسین قرچانلو

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد، بازنشسته دانشگاه تهران

tarikhmshdiau.ac.ir

سید جمال موسوی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی.

jmoosaviut.ac.ir

جواد هروی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد ،نماینده مجلس از قاینات

jafar.asadbeigigmail.com