دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-100 
2. مبانی شکل گیری حمایت کیفری از مالکیت معنوی در منابع فقهی

صفحه 34-63

سید عارف حسینی؛ احمد میرزایی؛ اسماعیل عبدالهی


3. بررسی تطبیقی معاهده مقر سازمان ملل و حقوق بین الملل حج

صفحه 64-75

حکیمه سادات شهید حسینی؛ محمد ادیبی مهر؛ مرتضی براتی


5. واکاوی برتری جایگاه علمی پزشکی مدرن بر پزشکی سنتی در عصر قاجار

صفحه 92-112

فاروق طولی؛ نصرالله پور محمدی املشی؛ بشری دلریش


6. خشونت علیه زنان باردار از منظر فقه و حقوق اسلامی

صفحه 1-1

رضا فانی؛ رقیه درگاهی؛ حسین شیردل


7. بررسی تطبیقی قراردادهای نفتی ایران (ipc ) با قرارداد های سایر کشورها

صفحه 1-1

سجاد باقری؛ سید باقر میر عباسی؛ ابو محمد عسگرخانی