دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 67، زمستان 1399، صفحه 1-200 
1. جستاری بر «آثار تعهد تخییری»

صفحه 1-25

محمدمهدی عبدالله پور؛ احمد شمس؛ حمید مسجد سرایی؛ جمشید نورشرق


2. تأملی بر حقوق شهروندی در حکومت اسلامی (بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)

صفحه 26-43

عبدالله باقری ورزنه؛ محمد صادق احمدی؛ غلامحسین مسعود