دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 65، تابستان 1399، صفحه 1-200 
2. مصادیق استمداد از «انصاف» در دعاوی حقوقی با تأکید بر مبانی فقهی

صفحه 1-1

سید علی ربانی موسویان؛ طاهره سادات نعیمی


3. جستاری در مسؤولیّت کیفری ناشی از انتقال بیماری‌ها از طریق رابطه جنسی

صفحه 1-1

یونس مصباح؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم