دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 64، بهار 1399، صفحه 1-200 
2. رستگاری در مکتب ودانتیسم و حکمت متعالیه صدرایی

صفحه 24-41

الهه السادات سجاددوست؛ علیرضا خواجه گیر؛ مجتبی جعفری اشکاوندی؛ علی ملک زاده