بررسی تطبیقی معاهده مقر سازمان ملل و حقوق بین الملل حج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس فارابی؛ گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

3 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

چکیده

یکی از مسائل مطروحه در میان حقوقدانان،سیاستمداران و اهالی رسانه مسئله بین المللی شدن حج است.حج از عبادات مهم و از فروع دین مبین اسلام است.حج عبادتی مناسک محور است و حج گزاران تنها در سرزمین حجاز می توانند این عبادت را انجام دهند.جالب انکه تقریبا نظیر این مساله،به شکلی دیگر ،در منطقه دیگری از جهان ، همه ساله و البته در قالبی کوچکتر و با رویکرد خاص خود وجود دارد یعنی مقر سازمان ملل متحد و حضور نمایندگان کشورهای جهان در کشور امریکا،که تاکید بر ضرورت تعهدو مسئولیت پذیری دولت میزبان در رابطه با حفظ امنیت ،اسایش و حضور مطلوب نمایندگان بدون دخالت دادن اغراض سیاسی و تنش های بین المللی دارد. از این رو حکومت سعودی،نسبت به حج گزاران مسلمان تعهدات ویژه ای دارد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی  با استفاده از اسناد نوشتاری و منابع موجود با تمرکز بر آیات قران و استفاده از قواعد فقهی و اصل مشارکت عهده دار تبیین تعهدات عربستان در برابر حج گزاران است که با تطبیق بر معاهده مقر انجام یافته است.

کلیدواژه‌ها