فقه و تاریخ تمدّن (JHC) - اصول اخلاقی انتشار مقاله