اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباسعلی تفضّلی

تاریخ وتمدن ملل اسلامی مدیر مسئول

tafazolli.15gmail.com


دانشیار، بازنشسته دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد