اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباسعلی تفضّلی

تاریخ وتمدن ملل اسلامی مدیر مسئول

tafazolli.15gmail.com


دانشیار، بازنشسته دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سردبیر

عباسعلی تفضّلی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی سردبیر

tafazolli.15gmail.com

مدیر داخلی

علی اصغر یساقی

علوم قرآن وحدیث معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

mtf.magazingmail.com

مدیر اجرایی

حسین میرسعیدی

فقه و حقوق اسلامی مدیر اجرایی
استاد دانشگاه فرهنگیان مشهد

hmirsaiediyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

حسین الهی

تاریخ استاد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم انسانی

mtf.magazingmail.com

سید احمدرضا خضری

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد، دانشکده الهیات دانشگاه تهران

akhezriut.ac.ir

حسین صابری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

fsaberi66gmail.com

محمد تقی فخلعی

فقه ومبانی حقوق اسلامی استاد، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

fakhlaeium.ac.ir

حسین قرچانلو

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استاد، بازنشسته دانشگاه تهران

tarikhmshdiau.ac.ir

سید جمال موسوی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی.

jmoosaviut.ac.ir

جواد هروی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد ،نماینده مجلس از قاینات

jafar.asadbeigigmail.com