اهداف و چشم انداز

این نشریه در نظر دارد با چاپ مقالات علمی پژوهشی وزین به سمت نمایه شدن در پایگاه isc و نیز کسب رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم گام بردارد. 

 

اهداف نشریه

1- تبیین و انتشارمبانی استنباط احکام فقهی و حقوقی اسلام

2- اهتمام و ارج نهادن به فعالیت های هدفمند و منظم در جهت ارتقاء و توسعه دانش

3- توسعه مطالعات تطبیقی مکاتب و مذاهب فقهی و اصولی

4- مقایسه تطبیقی وتحلیلی احکام فقهی وحقوقی با قوانین موضوعه ایران

5- تبیین وانتشار مبانی مستحکم فقه استدلالی در حوزه های مختلف عبادات، معاملات، قضا، و قوانین حقوقی و جزائی اسلام

6- ایجاد بستر مناسب برای مطالعات فقه مقارن با تاکید به منابع و مبانی مشترک میان مذاهب اسلامی

7- شناساندن آثار و دیدگاه های بدیع فقهی و اصولی