دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1401 

مقاله پژوهشی

آیین دادرسی دعاوی توقف مالی

صفحه 14-1

سید محسن جلالی شهری؛ مریم سعید؛ احمد تاجی


«بررسی حق آموزش زنان در فقه و حقوق ایران و سند 2030 یونسکو»

صفحه 26-34

ام البنین علی بخش زاده؛ مولود گرمرودی ثابت؛ عذرا انتخابیان


مقاله مروری

درنگی بر تاثیر قبول نیابت در وصایت حج

صفحه 35-45

حسین میرسعیدی؛ بهنام عباسی اول


بررسی احکام حج با تأکید بر آیات الحج سوره حج

صفحه 46-54

حسین مهدوی دامغانی؛ سیدمحسن رزمی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی (نویسنده مسئول)