دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1400 

مقاله مروری

تاریخ خراسان در متون عهد صفوی(مطالعه موردی بررسی بیست اثر از مآخذ دست اول دوره صفویه)

صفحه 51-64

سید اصغر موسوی تبار؛ اردشیر اسدبیگی؛ سید حسین مجتبوی