دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1400 

مقاله مروری

رابطه‌ی دین با نظام طبیعت از دیدگاه ادیان

صفحه 18-24

محمد رافتی؛ فاطمه رأفتی؛ خدیجه بوترابی


مقاله پژوهشی

رستگاری در مکتب ودانتیسم و حکمت متعالیه صدرایی

صفحه 25-35

الهه السادات سجاددوست؛ علیرضا خواجه گیر؛ مجتبی جعفری اشکاوندی؛ علی ملک زاده


مبانی فقهی وحقوقی نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 36-45

مجید سبزیکاران؛ غلامحسن دلاور؛ محمدرضا جواهری


جواز و احکام نیابت در حج (با رویکرد پزشکی در فقه)

صفحه 46-56

حسین میرسعیدی؛ حسین احمری؛ سیدمحسن رزمی