دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1-100 
مقایسۀ داستان حضرت نوح (ع) در تورات و قرآن و بازتاب آن درادبیات فارسی

صفحه 8-14

مهدی رضازاده قزاآن؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده؛ یونس حمامی لاله زار