دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 98، تیر 1398، صفحه 1-178 

مقاله پژوهشی

بررسی و تحلیل هستی‌شناسی در فرهنگ و تمدن نوین اسلامی

صفحه 1-14

روح اله پورآسیاب دیزج؛ سید حسین واعظی؛ محمد رضا شمشیری


واکاوی معیار ضروریّات دین اسلام و مذهب امامیّه

صفحه 52-60

حسین صابری؛ سید محمود میر نوربخش؛ بهنام عباسی اول