دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1397 
جایگاه حقوق حیوانات از منظر فقه

صفحه 130-148

فاطمه باستانی؛ مرتضی براتی؛ مهدی ذوالفقاری


ذات وصفات خدا در اندیشه فضل ابن شاذان

صفحه 150-178

صفرعلی عارفخانی؛ عباس گوهری؛ مهدی بیات مختاری