دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1397 
2. تاملی در ماده 375 قانون مجازات اسلامی و رفع قصاص از قاتل مکرَه

صفحه 85-67

محمد روحانی مقدم؛ مریم آقایی بجستانی


7. جایگاه حقوق حیوانات از منظر فقه

صفحه 130-148

فاطمه باستانی؛ مرتضی براتی؛ مهدی ذوالفقاری


8. ذات وصفات خدا در اندیشه فضل ابن شاذان

صفحه 150-178

صفرعلی عارفخانی؛ عباس گوهری؛ مهدی بیات مختاری