دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-215 
بررسی اعتبار و کارایی قاعده ی ملازمه در فقه و حقوق

صفحه 29-66

هدایت الله حسین زاده؛ هرمز اسدی کوهباد؛ سید حسن حسینی؛ گودرز شاطری


مبانی فقهی سند و سوگند و تعارض آنها با علم قاضی

صفحه 67-88

مهدی بهره مند؛ احمدرضا توکلی؛ محمد هادی مهدوی


نقدی بر نظریه اشتراط توبه برای جواز عفو حاکم در صورت اقرار مرتکب حد

صفحه 89-120

احسان جعفری عراقی؛ علی واعظ طبسی؛ محمدرضا کاظمی گلوردی


تأملی بر مفهوم واژه «حکومت» در تعامل با حکومت اسلامی

صفحه 1-1

عبدالله باقری؛ سیدمحمدصادق احمدی؛ غلامحسین مسعود


بررسی فقهی حقوقی رجوع از اقرار در امور کیفری

صفحه 197-221

غلامحسین عماری؛ محمد ادیبی مهر؛ احمدرضا بهنیافر


بررسی ابتلاء و آزمایش انبیاء الهی از منظر دین اسلام

صفحه 221-241

الیاس آذرکمان؛ سیدحسین واعظی؛ محمدرضا شمشیری