دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-167 
1. تحلیل مصداقی اعتبار ظهور عرفی خاص دعاوی باب نکاح و طلاق

صفحه 11-34

احسان عوض پور؛ علی پورجواهری؛ محمد علی حیدری


6. احکام و قواعد فقهی در کاربری فضای سبز

صفحه 131-168

مریم وفادار؛ حسین احمری؛ مصطفی رجایی پور؛ هادی سروری


8. طراحی مدل سنجش قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای

صفحه 179-206

مریم زهدی؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ محسن خون سیاوش