دوره و شماره: دوره 11، تابستان 94، زمستان 1395، صفحه 1-165 
3. تحولات معنایی واژه «امام»

صفحه 78-96

رضا عباس‌پور؛ علی واعظ طبسی