دوره و شماره: دوره 1، تابستان 94، تابستان 1394، صفحه 1-165 
3. تحولات معنایی واژه «امام»

صفحه 78-96

رضا عباس‌پور؛ علی واعظ طبسی