دوره و شماره: دوره 48، تابستان 95، تابستان 1395، صفحه 1-168 
2. آثار حاکم بر ضمانت نامه های بانکی

صفحه 29-64

همایون مافی؛ محمد حسین تقی پور درزی نقیبی


4. بررسی مبانی احترام به شخصیت انسانی مجرمان در طول مجازات

صفحه 87-108

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مهدی دهقان سیمکانی