دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 66، مهر 1399، صفحه 1-190 

مقاله پژوهشی

قلمرو حکومت حاکم از منظر فقه فریقین

صفحه 1-15

خالد عیسی زاده؛ محمدجواد باقی زاده


مبانی ضرورت نظارت ولی فقیه بر تقنین

صفحه 16-23

محمد رسول آهنگران؛ کاوه احمدی؛ محمد روحانی مقدم


تجسس از منظر فقه امامیه

صفحه 24-29

محمد انارکی تودشکی؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


بررسی دین شناختی مساله شر از دیدگاه اسلام و یهودیت

صفحه 30-42

ابراهیم قدرتی؛ محمدرضا عدلی؛ غلامحسین طریقی؛ بخشعلی قنبری


بررسی تطبیقی حضوروکیل در محاکم ایران و مصر

صفحه 43-49

سیدمحمود بدیعی خیرابادی؛ رسول مقصودپور؛ مهدی فیروزآبادیان