دوره و شماره: دوره 17، پاییز 99 - شماره پیاپی 66، پاییز 1399، صفحه 1-190 
1. بررسی سیر تحولات اندیشه تصویب و تخطئه در میان مسلمین

صفحه 1-1

مسیح محمودی سوق؛ هرمز اسدی کوه باد؛ سیامک بهارلویی


2. رویکرد دولت مشعشعیان در توسعه علوم دینی و آموزشی

سید محمد احمدی مقدم؛ امیرعباس مهدوی فرد