دوره و شماره: دوره 16، زمستان 98 - شماره پیاپی 63، زمستان 1398، صفحه 1-220 
1. نقدی بر نظریه اشتراط توبه برای جواز عفو حاکم در صورت اقرار مرتکب حد

صفحه 1-1

احسان جعفری عراقی؛ علی واعظ طبسی؛ محمد رضا کاظمی گلوردی


2. اختلاف و اشتراک نظرات فخررازی و علامه طباطبایی در خصوص اعجازدر قرآن

صفحه 1-1

عبدالرضا عالی پور؛ سید حسین واعظی؛ محمدرضا شمشیری


4. خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقو

صفحه 1-1

محمدرضا محققی؛ مهدی ذوالفقاری؛ احمدرضا بهنیافر