دوره و شماره: دوره 17، بهار 98، بهار 1398، صفحه 1-130 
3. بررسی شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک

صفحه 1-1

عادله کشمیری؛ حمید مسجد سرایی؛ امیر خواجه زاده