دوره و شماره: دوره 17، زمستان 97 - شماره پیاپی 59، زمستان 1397، صفحه 1-130 
2. تاملی در ماده 375 قانون مجازات اسلامی و رفع قصاص از قاتل مکرَه

صفحه 85-67

محمد روحانی مقدم؛ مریم آقایی بجستانی


6. تحلیل ادله حاکم بر اعتبار ثبوت عوض در انتقال اجزای بدن انسانی

صفحه 112-128

مریم اسمعیلی پرزان؛ مصطفی رجایی پور؛ محسن رزمی


7. جایگاه حقوق حیوانات از منظر فقه

صفحه 130-148

فاطمه باستانی؛ مرتضی براتی؛ مهدی ذوالفقاری