دوره و شماره: دوره 14، پاییز 97، پاییز 1397، صفحه 1-215 
2. بررسی اعتبار و کارایی قاعده ی ملازمه در فقه و حقوق

صفحه 29-66

هدایت الله حسین زاده؛ هرمز اسدی کوهباد؛ سید حسن حسینی؛ گودرز شاطری


3. مبانی فقهی سند و سوگند و تعارض آنها با علم قاضی

صفحه 67-88

مهدی بهره مند؛ احمدرضا توکلی؛ محمد هادی مهدوی


4. نقدی بر نظریه اشتراط توبه برای جواز عفو حاکم در صورت اقرار مرتکب حد

صفحه 89-120

احسان جعفری عراقی؛ علی واعظ طبسی؛ محمدرضا کاظمی گلوردی


6. تأملی بر مفهوم واژه «حکومت» در تعامل با حکومت اسلامی

صفحه 1-1

عبدالله باقری؛ سیدمحمدصادق احمدی؛ غلامحسین مسعود