جستاری در ماهیت و آثار اصیل پنهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان ، ایران

2 دانش آموخته حقوق خصوصی ، واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان ، ایران

چکیده

گستردگی روابط اعتباری و جایگاه ویژه اراده در ایجاد روابط حقوقی ، نهاد نمایندگی را در عصر حاضر به ضرورتی انکار ناپذیر مبدل ساخته است .در این میان شخصیت طرف قرارداد حائز اهمیت بوده وآثار حقوقی مختلفی بر آن بار می گردد.در حقوق قراردادها ،وکیل تنها واسطه ای برای انعقاد قرارداد بوده و تعهدات و اجرای عقد تکلیفی برای وی ایجاد نخواهد کرد .در این میان «اصیل پنهان »یا به اصطلاح حقوق دانان اصیل مخفی یا نماینده افشا نشده ، تاسیسی حقوقی است که نماینده در هنگام انعقاد عقد، سمت خود را پنهان می‌دارد و در خصوص اینکه معامله را به نمایندگی انجام می‌دهد و یا خیر سخنی به میان نمی‌آورد در نتیجه این شائبه برای طرف مقابل به وجود می‌آید که درواقع این شخص ، اصیل واقعی ‌باشد و اصیل واقعی از شخص ثالث پنهان می‌ماند. بررسی آرای فقها وحقوق دانان این نکته را آشکار می سازد که هرگاه در قرارداد به وکالت تصریح نشده ولی طرف قراردادبه انعقاد عقد برای غیر عاقد علم داشته باشد ، اثر قرارداد متوجه موکل می گردد ولی اگر جاهل به وکالت وانجام معامله برای غیر باشد ،وکیل طرف قرارداد بوده وآثار عقد متوجه وی خواهد بود .در این نوشتار بر آنیم تا ضمن تبیین ماهیت حقوقی اصیل پنهان و آثار آن به بررسی آرای فقها وحقوقدانان در این رابطه بپردازیم .

کلیدواژه‌ها