بررسی قصه رمزی حی ابن یقظان ابن سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه هنر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

چگونگی هبوط روحی آدمی از عالم علوی و نزول آن در قفس جسمانی از موضوعات مورد بحث در بیشتر مکاتب فکری –فلسفی و عرفانی است‌. در این زمینه این سینا با دفاع از نظریه دوگانگی روح و تن‌. مانند بسیاری عرفای مسلمان از پیشگامان تصویر هبوط روح در جسم به صورت نمادین است و بیان مفاهیم به صورت نمادین و در قالب حکایت و تمثیل‌، از دیرباز در سخن حکیمان و شاعران جهان آمده است‌. ابن سینا بر آن است که بیان نمادین وسیله‌ای هنری است که آن را باید عصای سحرآمیز ادب فارسی یا کلید فهم آن را توصیف کرد و آن تعلیل تخیلی یا زبان حال است‌. تعلیل تخیلی در موجودات بی روح یا موجوداتی که نمی‌توانند سخن بگویند به زبان حال متوسل می‌شود‌. قصیده عینیه این سینا نیز در بین آثار اندیشمندان مسلمان‌، در زمره آثاری به شمار ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌آید که با زبان نمادین به تبیین دوگانگی روان و بدن ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌پردازد‌. این نوشتار به بیان رمزپردازی‌، چگونگی شکل‌گیری آن و عوامل مؤثر در پیدایش داستان‌‌‌‌‌‌‌‌های رمزی-عرفانی در آثار متفکران مسلمان ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌پردازد‌.

کلیدواژه‌ها