طراحی مدل سنجش قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه ریاضی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به اینکه تحقیقات متعددی در خصوص قصد کارآفرینانه انجام پذیرفته است، تحقیقات موجود به ویژگیها و زمینه های تاثیرگذار دانشگاه بر ایجاد قصد کارآفرینانه دانشجویان و ارتباط زمینه های دانشگاه با سایر زمینه ها توجه عمیقی نداشته است. این درحالی است که دانشگاه های کارآفرین مهمترین نقش را در ایجاد قصد کارآفرینانه دانشجویان خویش دارند. بنابراین هدف این مطالعه ارائه مدل سنجش قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای می باشد. رویکرد این پژوهش آمیخته کیفی و کمی است. ابزار جمع آوری داده ها؛ مطالعه ادبیات موضوع، مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و گروه کانونی است و جهت تحلیل داده ها از کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردیده است و در مرحله کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی و از نرم افزار اس پی اس و لیزرل استفاده شده است.
در این تحقیق ما توانستیم نه زمینه اصلی؛ زیرساخت های کارآفرینی دانشگاه، فرهنگ کارآفرینی دانشگاه، درک از محیط کلان، ویژگیهای فردی، شبکه ها، قدرت فراشناختی، خودکارآمدی فرایند ایجاد کسب و کار و مطلوبیت درک شده و قصد کارآفرینی را در یک مدل بومی یکپارچه نماییم و ارتباط بین آن ها را تحلیل کنیم.
با توجه به اینکه تحقیقات متعددی در خصوص قصد کارآفرینانه انجام پذیرفته است، تحقیقات موجود به ویژگیها و زمینه های تاثیرگذار دانشگاه بر ایجاد قصد کارآفرینانه دانشجویان و ارتباط زمینه های دانشگاه با سایر زمینه ها توجه عمیقی نداشته است. این درحالی است که دانشگاه های کارآفرین مهمترین نقش را در ایجاد قصد کارآفرینانه دانشجویان خویش دارند. بنابراین هدف این مطالعه ارائه مدل سنجش قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای می باشد. رویکرد این پژوهش آمیخته کیفی و کمی است. ابزار جمع آوری داده ها؛ مطالعه ادبیات موضوع، مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و گروه کانونی است و جهت تحلیل داده ها از کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردیده است و در مرحله کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی و از نرم افزار اس پی اس و لیزرل استفاده شده است.
در این تحقیق ما توانستیم نه زمینه اصلی؛ زیرساخت های کارآفرینی دانشگاه، فرهنگ کارآفرینی دانشگاه، درک از محیط کلان، ویژگیهای فردی، شبکه ها، قدرت فراشناختی، خودکارآمدی فرایند ایجاد کسب و کار و مطلوبیت درک شده و قصد کارآفرینی را در یک مدل بومی یکپارچه نماییم و ارتباط بین آن ها را تحلیل کنیم.

کلیدواژه‌ها