تبیین موجبات و انواع ارث از دیدگاه اهل تشیع واهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر-آموزش پرورش

چکیده

انسانها با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی زمان خود رابطه تنگاتنگی به مقوله ثروت دارند.برهمین اساس هم به تناسب شرایط زمانی،قوانینی برای بقای ثروت وضع شده است.ازجمله قوانینی که نقش مهم و تاثیرگذاری درمحافظت اموال وثروت ایفا می کند،مجموعه مقررات مربوط به ارث می باشد.ارث درلغت به معنای ترکه واموالی است که ازمتوفی به جا مانده وبعدارفوت شخص به بازماندگان می رسد.در اصطلاح حقوقی منظورازارث ،انتقال مالکیت اموال میت است پس از فوت به وارث وی. یکی ازپیچیده ترین موضوعاتی که در قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته است،نحوه تقسیم ارث می باشدواین امرزمانی صورت می پذیرد که ارث دارای موجباتی باشدوموانعی جلوی اثرمقتضی را نگیرد. باتوجه به چنین پیش درآمدی اساس پژوهش اخیر رااین سوال شکل می دهد که عوامل تاثیرگذاربرنحوه تقسیم ارث چه بوده است؟ و همچنین مقاله حاضرسعی دارددیدگاههای اهل سنت و تشیع رادر این زمینه مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضربه روش توصیفی_تحلیلی براساس منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها