بررسی مقایسه ای قراردادهای تجاری بین المللی در نظام های حقوقی کامن لا و سیویل لا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده

تشکیل قراردادها یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیز‌ترین موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل است‌‌ که در حوزه روابط حقوقی طرفین مورد توجه قرار می گیرد.‌‌ امروزه اغلب قراردادهای تجاری در راستای تعاملات بین المللی بر مبنای مدل ‌های قراردادی کامن‌لا و‌ سیویل‌لا نوشته‌ می‌شود، فارغ از اینکه رابطه حقوقی که قرارداد مقرر‌ می‌دارد و بر آن حاکم می شود آیا تحت لوای قانونی آن نظام حقوقی قرار‌ می‌گیرد یا نه‌‌. درواقع عرصه قراردادهای تجاری بین المللی ، عرصه رقابت یا همکاری نظام های حقوقی است .‌‌ این مدل‌های متفاوت از قراردادها بر اساس استلزامات و ساختار خاص نظام حقوقی مربوطه طراحی‌ ‌می‌شوند که در آن اصل بر اجرا شدن قرارداد است‌‌.‌‌ لذا این مدل از قراردادها ممکن است در صورت متفاوت بودن قانون حاکم، بعضاً نارسا و یا زائد باشد‌‌.‌‌ از این رو، این مقاله در صدد شناخت نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین‌المللی است و تمرکز اصلی بر مطالعه تطبیقی تشکیل قراردادها و قواعد حاکم بر آن در مقایسه بین‌ نظام ‌های حقوقی‌ سیویل‌لا و کامن‌لا و مشخص کردن تفاوتها و شباهتهای رفتار این دو نظام حقوقی بزرگ‌ با قراردادها می‌باشد‌‌.‌‌ نتیجه این مطالعه نشان‌ می‌دهد که در برآیند توسعه تاریخی و نظری‌ نظام‌های حقوقی کامن‌لا و سیویل‌لا، دو سبک متفاوت از تشکیل قرارداد ایجاد شده است به گونه‌ای که هرچند شباهت‌های قابل توجهی در ارتباط با قواعد حاکم بر تشکیل قراردادها در این دو نظام دیده‌ می‌شود، اما تفاوتهای فنی و کاربردی مهمی نیز وجود دارد‌‌.‌‌ عناصر تشکیل دهنده هر قرارداد در هر نظام حقوقی به شکلی متفاوت به تصویر کشیده شده است . قانون حاکم بر قراردادها نیز بسیار مهم است زیرا در واقع زمانی که طرفین وارد قراردادی می شوند که با بیش از یک کشور ارتباط دارد، لزوماً این سؤال طرح میشود که آیا کدام قانون بر قرارداد حاکم است تا چالش های بوجود آمده در زمان اختلافات ناشی از قراداد را مرتفع سازد .

کلیدواژه‌ها