بررسی اهمیت، شروط و آثارکاربردی قاعده سوق المسلمین از منظر فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

قاعده سوق المسلمین یکی از قواعد فقهیۀ عملیه ای است که دارای آثار و منافع متعدد در زندگی مکلفین در جهت خروج از حیرت و مشقت به هنگام شک در تذکیه کالاهایی است که تذکیه در آنها شرط گردیده است . گاهی در بازار مسلمانها گوشت، پوست و سایر اجزاء و فراورده های حیوانی به فروش می رسد که ممکن است در پاکی و نجاست آنها شک شود. مفاد این قاعده بدین معنا است که هرگاه گوشت، پوست و سایر اجزاء و فراورده های حیوانی در بازار مسلمانان یافت شود، اماره و قرینه ای است مبنی بر این که حیوان، به روش شرعی ذبح گردیده ، مذکی بوده و محکوم به طهارت است و نیاز به تفحص در این خصوص و یا تحقیق ازمسلمان بودن فروشنده  نیست ؛ زیرا بازار مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی می باشد. اساس این قاعده براین پایه است که بازار مسلمین بایدحفظ گردد و هر چه به نظام معاملات مسلمانان صدمه بزند مطرود است. اعتماد کردن بر این قاعده ما را از بسیاری از مشکلات می رهاند وبه عبارت دیگر این قاعده ابزاری در برابر عسر وحرج در برخی موارد است. نگارنده در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی مطالب آن را گردآوری کرده است،  ضمن تبیین و بررسی دقیق قاعده سوق المسلمین به تشریح  حدود قلمرو و شروط معتبردر حجیت آن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها