حقوق شهروندی متهمین جرایم تروریستی در مرحله محاکمه؛ مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم انسانی،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی، قم، ایران. دانشیار، گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 گروه حقوق، واحد قم، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی، قم، ایران. دانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مفید

چکیده

جرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در این راستا حقوق شهروندی متهمین در معرض خطر قرار می گیرد. اما بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری بین المللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمین دارد و همین امر حلقه گمشده دادرسی جرایم تروریستی است. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمین های آن-با روش توصیف و تحلیل- در مرحله محاکمه با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمین در کنوانسیون های بین المللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست.

کلیدواژه‌ها