بررسی تاریخی جایگاه امام صادق (ع) در مهندسی فرهنگ و تمدن اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

2 گروه الهیات و معارف اسلامی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، به بررسی تاریخی جایگاه امام صادق(ع) در مهندسی فرهنگ و تمدن اسلامی پرداخته است. روش پژوهش، مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و از نوع توصیف و تحلیل است که کتب و اسناد تاریخی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد ائمه اهل‌بیت(ع) به‌عنوان پیشگامان حرکت اسلامی و داعیه‌داران فرهنگ اصیل دینی، به دلیل درک عمیق و دقیق از ارکان فرهنگ اسلامی و با تفسیر صحیح آن‌ها، علاوه بر تقویت پایه‌های فرهنگ اسلامی، آنرا از تحریف و انحراف مصون داشته‌اند و امام صادق(ع) در این مورد نقش مهمی را ایفا کرده اند.بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان‌دهنده این است که امام صادق علاوه بر پیشرفت در مباحث علمی درزمینه‌های مختلف اقدام به مهندسی آنان برای رشد و توسعه در فرهنگ و تمدن اسلامی نموده‌اند که در عصر حاضر نیز می توان از نقشه راه ایشان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها