خشونت علیه زنان باردار از منظر فقه و حقوق اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد آذربایجان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی. دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان، ایران.

2 گروه جزا و جرم شناسی، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 متخصص زنان و زایمان ، گروه الهیات،واحد اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی، اردبیل ، ایران.

چکیده

خشونت علیه زنان عبارت است از هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی، عاطفی یا رنج زنان همراه می­گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی خشونت علیه زنان باردار
می باشد.این مطالعه مروری به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، در بازه زمانی 1992 تا 2013 با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی  و وب سایت های بین المللی با استفاده از کلید واژه های خشونت، بارداری، تضییع، حقوق صورت گرفت. مقالات و انتشارات رسمی سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل متحد و همچنین منابع معتبر فقهی و نتایج حاصل از تحلیل محتوای قرآن کریم در این مرور مورد استفاده قرار گرفت.یافته های این مطالعه در سه گروه علل و پیامدها، شیوع در ایران و جهان و خشونت و حقوق بشر را شامل می شود. روی هم رفته عامل های زمینه ساز خشونت و همسرآزاری در حاملگی، نبود ثبات اجتماعی، سبک زندگی ناسالم، مشکلات سلامت جسمی از علل اصلی خشونت بر علیه زنان باردار می باشد. با توجه به احادیث و آیات قرآن خشونت علیه زنان به هیچ وجه قابل توجیه نمی­باشد. خشونت علیه زنان باردار اثرات بعضا غیر قابل جبرانی روی نوزاد داشته و حتی در مواردی منجر به  مرگ جنین شده است.

کلیدواژه‌ها