نقش چالش‌های حقوق بشری در تصویب قرارهای نظارت قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحدکرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق،واحداسلام آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،اسلام آباد، ایران.

چکیده

صیانت از حقوق و آزادی های فردی از اصول بنیادین حقوق عمومی و از مبانی مهم در تدوین و تصویب قوانین آیین دادرسی کیفری است.یکی از افرادی که حقوق و آزادیهای و در معرض خطر و تضییع قرار دارد شخص متهم است. از همین روبراساس توصیه هایی که شده است در حال حاضر بیش از گذشته رعایت و احترام به آزادی متهم و اجتناب از بازداشت وی در نظامهای حقوقی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.لذا جایگزینی های نوینی برای قرار بازداشت موقت و سایر قرار های تامین وارد حوزه حقوق کیفری شکلی گردیده است . از جمله این جایگرین ها قرار نظارت قضایی می باشد.این تحول تا حدود زیادی تحت تاثیر چالش­های حقوق بشری و عملکرد مراجع و نهادهای بین المللی بوده است. این مقاله چالش های حقوق بشریرا که منجر به شکل گیری و تصویب قرارهای نظارت قضایی شده  است، مطالعه کرده است و در پایان به این نتیجه سوق یافته است کهاصل آزادی، اصل برائت، اصل احترام به حیثیت متهم و اصل دادرسی عادلانه مهمترین اصول حقوق بشری هستند که زمینه ساز این تحول گردیده اند.

کلیدواژه‌ها