بررسی اهمیت ترجمه کتب فلسفی درتحول مناظرات کلامی در عصر مامون عباسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان خ جابر انصاری خ ابونعیم جنوبی میر عماد 24 بن بست 5 پلاک 184 طبقه اول

2 گروه تاریخ دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد،ایران

چکیده

.باسقوط امویان نژادگرا ،دگرگونی اساسی در ساز وکارحاکمیت اسلامی پدیدآمد.
تحولاتی مثبت که نقش درپرورش انسان های فرهیخته،افزایش مراکزعلمی ، گسترش مناظرات و بسط مباحث عقلی ، تالیف کتب در عصر اول عباسیان به ویژه دوره مامون را داشت.
مامون هفتمین خلیفه عباسی به علت گرایش فراوان به دانش و ترجمه علوم بیگانه، عالم بنی عباس نامیده شدو ازصاحبان خرد خاندان عباسی محسوب می شداو با اندیشمندان همنشینی می کردواز و مباحثه ومناظره باآنان لذت می‏بردمامون عباسی ،که دوران حکومتش رادوره اوج نهضت ترجمه وپیشرفت بیت الحکمه نامیده اند. به علت حضور طولانی مدت در مـرو،یکی از مراکز مهم فرهنگی ایران و مصاحبت با متکلمـین معتزلـی با فلـسفه و منطـق آشـنا شد. وی به دلایل سیاسی و مذهبی در راستای کسب مشروعیت حکومتی ومرجعیت مطلق دینی، به علـوم و مباحـث عقلـی علاقـه نشان داد و به جمع آوری کتب و ترجمه آنها همت گماشـت .این امرمنجر به نگاه نقادانه دانشمندان اسلامی وتغییررویکرد آنان به علم کلام شدوبه بحث ومناظرات کلامی کمک شایان توجهی نمود. این پژوهش باروش توصیفی تحلیلی به طرح این سئوال می پردازد،که ترجمه کتب فلسفی چه تاثیری بر مناظرات کلامی در عصرمامون داشت واین فرضیه رامی توان مطرح نمود ،که توانست مناظرات کلامی را گسترش دهدورویکرد جدیدی در مناظره باز نماید

کلیدواژه‌ها