بررسی ابتلاء و آزمایش انبیاء الهی از منظر دین اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته کلام- فلسفه دین و مسائل جدید کلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان (خوراسگان ) ، اصفهان ، ایران.

2 دانشیار، دانشکده علوم انسانی و حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم انسانی و حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان ، ایران.

چکیده

یکی از بحث­های کلیدی در معارف دین اسلام، ابتلای و آزمایش است، که از زوایای مختلفی به آن نگریسته شده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی ابتلای و آزمایش انبیاء الهی از منظر دین اسلام، درصدد بیان است که انبیاء الهی به‌عنوان جزئی از مجموعه­ی عالم انسانی هرکدام به نحوی در ابعاد گوناگون و موارد مختلف، همواره مورد امتحانات سخت الهی قرارگرفته‌اند و این مسئله­ای است که هرکدام از ادیان توحیدی در کتب دینی خود آن را منعکس نموده­اند. روش در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و بر مبنای اطلاعات اسنادی بوده است. که به بررسی ابتلاء و آزمایش انبیاء الهی از منظر دین اسلام، پرداخته است. یافته­های پژوهش پس از بررسی حکمت ابتلاء و آزمایش انبیاء الهی، بیان­گر است که خداوند بر طبق شیوه و منش مستمر خود که همان قانون یا سنت الهی است، انسان‌ها به‌ویژه انبیاء را در معرض آزمون­های سخت و دشوار و تکالیف شاق و مختلف قرار داده تا زمینه رشد و تکامل آن‌ها فراهم آید، چراکه با پشت سر قرار دادن امتحانات دشوار هست که انسان‌ها به اوج قله معرفت و کمال دست می­یابند.

کلیدواژه‌ها