بررسی شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتولیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحددامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

شبیه‌سازى عبارت از فرایندی است که در آن ژن‌هاى انسان به ‌وسیلۀ دانشمندان با کمک فنّاورى‌هاى جدید این عرصه، مهندسى و برنامه‌نویسى مى‌شوند، اما در اصطلاح فنى و علمى شبیه‌سازى انسانی فرایند بس پیچیده‌اى است که تشکیل شده از یک سلول بنیادى تخم یا تخمک؛یک سلول بالغ؛ یک بافت از اعضاى بدن انسان که عملیات و فرایند تخلیه هسته‌اى و جایگزینى در هسته‌اى دیگرانجام می پذیرد.در این نوشتار برآنیم تا به روش توصیفی- تحلیلی، علل و عوامل مخالفت آیین کاتولیک با شبیه سازی انسانی را مورد کنکاش قرار داده و در نتیجه پس از بررسی عوامل مختلف مشخص شد که، مخالفت آیین کاتولیک با شبیه سازی انسانی ریشه در برداشت این آیین از کتاب مقدس و تفسیر داستان‌های عهد عتیق دارد. عمده مخالفت با شبیه سازی انسانی در میان کلیسای کاتولیک بر سه داستان محوری سفرتکوین (یا سفرپیدایش) در عهد عتیق استوار است. این سه داستان با تفسیری که از آن ارائه می‌شود، زمینه و بستری فراهم می‌کند تا کاتولیک ها بتوانند مخالفت خود را با شبیه سازی انسانی مدلل کنند.

کلیدواژه‌ها


اسلامی، حسن، شبیه سازی انسانی از دیدگاه آیین کاتالیک و اسلام، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1386.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی، 2003)
حاجیعلی، ف؛ معینی فر، م. شبیه سازی از دیدگاه علمای دین یهود، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی. 1390. دوره ی چهارم، شماره 5 علمی-پژوهشی (11 صفحه - از 11 تا 21).
حسینی، سیدرضا، فرهنگ آثار؛ معرفی آثار مکتوب جهان از آغاز تا امروز، 1381، سروش. تهران.
خرمی، ج. شبیه سازی انسان، پی آمدها و عکس العمل ها. در: فقه و اصول، 1382 ش. مجله ی مبلغان، شماره ی 51 (13 صفحه - از 161 تا 173).
 
Onora, O'Neill, "A simplified account of Kant's ethics", in Contemporary Moral Problems.
Human Cloning A position paper Florida Catholic Conference, available from: www.flacathconf.org.
Vatican's statement to the United Nations on cloning , Septamber,25,2004, available from: www.thetablet.uk.