مبانی شکل گیری حمایت کیفری از مالکیت معنوی در منابع فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی ،واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،بوشهر،ایران.

2 گروه حقوق جزا و جرم شناسی ،واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،بوشهر،ایران

چکیده

حمایت کیفری از حقوق مالکیت معنوی ناظر به جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری است و در پی روشن نمودن عناصر تشکیل دهنده این جرایم و بررسی مجازات های مقرر برای آنها می باشد. با این تفصیل حفاظت از حقوق و منافع خالق و صاحبان آثار فکری بر اساس قائده لاضرر و مصالح مرسله و قائده تسلیط ،رشد و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، تشویق صاحبان آفرینش های فکری و تضمین سلامت روابط افراد بر اساس قاعده احترام و امنیت از جمله مبانی فقهی و دلایل حمایت کیفری از این حقوق می باشند" مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور(موافقان و مخالفان)، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است در حقوق و قوانین ما مبانی فقهی وجود دارد که نشان از مشروعیت حقوق مالکیت فکری است.موضوع این پژوهش مبانی حمایت کیفری از مالکیت  معنوی در منابع فقهی می باشد. این تحقیق  با روش توصیفی – پیمایشی صورت گرفته است ابتدا سوال را مطرح و در این راستا مفهوم مالکیت معنوی سپس مبانی و جایگاه آن را در فقه مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مبانی حمایت کیفری از مالکیت معنوی در فقه ،منع اضرار به دیگری(خالق اثار فکری ویاقائم مقام وی) می باشد که در نظرات فقها کاملا مشروع می باشد که در این راستا قانونگزار ما می بایست با توجه به نظرات فقهی با وضع قوانین شدید تر زمینه هر چه بهتر این حقوق را برای دارندگان آن فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها