اکوسیستم کارآفرینانه در استان های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه کار آفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 استادیار،گروه ریاضی و آمار، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی ، قزوین، ایران.

چکیده

اکوسیستم کارآفرینانه تلاشی است برای نشان دادن عواملی که در یک محیط جغرافیایی بر فرایند کارآفرینی تاثیر گذار هستند در این پژوهش ما به دنبال آن هستیم تا اکوسیستم عوامل منطقه ای تاثیر گذار بر فرایند کارآفرینی را از عوامل بین المللی و ملی تفکیک نماییم، و مدلی که بیانگر ویژگی های این پدیده باشد را ارایه دهیم، تا به این وسیله بتوانیم ضمن شناخت تفاوت بین این عوامل در استان های مختلف در جهت بهبود سیاست گذاری ها در این زمینه تلاش کنیم. تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است زیرا مسئله ای را مورد توجه قرار می­دهد که قبلأ به آن پرداخته نشده است. در چنین نوع تحقیقی به جای آزمون فرضیه، هدف جمع­ آوری الگوها و ایده ها برای یافتن درک عمیق از موضوع است. این تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. در مرحله کیفی با بررسی ادبیات موضوع و همچنین مصاحبه های اکتشافی با سیاست گذاران توسعۀ کارآفرینی، کارآفرینان و صاحبان شرکت های دانش بنیان و به شناسایی عوامل موثر بر این پدیده پرداخته شد و در مرحله کمی با استفاده از پرسش نامه طراحی شده، آزمون تفاوت های این موضوع در استان های مختلف صورت پذیرفت که روایی و پایایی این پژوهش پس از سنجش تایید شدند. معیارهای روایی محتوایی و روایی سازه و همچنین آلفای کرونباخ نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه بود. داده های حاصل از پرسشنامه از طریق نرم افزارهای SPSS وLisrel   با استفاده از روش معادلات ساختاری )تحلیل مسیر) مورد تحلیل قرار گرفت.  یافته های این مطالعه در مورد تحلیل معنا دار بودن تاثیر این عوامل (اکوسیستم کارآفرینی) بر توسعه کسب و کار و کارآفرینی در استان های مختلف نشان می دهد که، مجموعه­ای از عوامل در سطح منطقه وجود دارند که اکوسیستم های کارآفرینی را تحت تاثیر قرار می دهند که به ترتیب شامل عوامل جغرافیایی، عوامل جمعیت شناختی، زیرساخت­های منطقه و عوامل نهادی می­شوند.

کلیدواژه‌ها