بررسی سیر تاریخی براهین وجودشناسی در فلسفه غرب و براهین صدیقین در فلسفه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کلام(فلسفه دین و مسائل جدید کلامی)،دانشکده علوم انسانی،واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 گروه کلام، واحدخوراسگان، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان ،ایران

3 گروه کلام،واحد خوراسگان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان ،ایران.

چکیده

مسئله «اعتقاد به وجود خدا» از مهم‌ترین مسائل انسانی در طول تاریخ و همواره موردتوجه فلاسفه و دانشمندان مختلفی بوده و هست و در این راستا برای اثبات وجود خداوند، براهین مختلفی ارائه ‌شده است ازجمله براهین وجود شناسی در فلسفه غرب و براهین صدیقین در فلسفه اسلامی که نمونه مقاله خوبی است از مباحث فلسفی که سیر تحول آنها بیانگر ژرف‌نگری فیلسوفان مسلمان در ابداع و ارائه ملاک دقیق در نزدیک‌تر شدن به آموزه‌های دینی است وحاکی از آن است که «خدا را به خداباید شناخت» می‌باشد. در این پژوهش که به روش مطالعه کتابخانه‌ای و استادی انجام گردیده است به بررسی سیر تاریخی براهین وجود شناسی در فلسفه غرب و براهین صدیقین در فلسفه اسلامی پرداخته شده است؛ و پس‌ازاین بررسی و طرح دیدگاه‌های مختلف در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، پژوهشگران این مقاله معتقدند که اگر دایره شمول براهین وجود شناسی را به نحوی توسعه دهیم که شامل همه براهینی شود که حد وسط در آن‌ها «وجود» است، براهین وجود شناسی و براهین صدیقین در یک ردیف قرار خواهند گرفت؛ و اگر توجه خود را بر آن جنبه‌هایی از براهین صدیقین متمرکز کنیم که در آن‌ها بر واقعیت خارجی تأکید شده است، به نظر می‌رسد در این صورت برهان صدیقین و برهان وجودی در یک ردیف قرار نخواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها