شناسایی و اجرای دستور موقت در داوری تجاری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استاد یار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی،مشهد،ایران.

3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی.مشهد، ایران.

چکیده

دستور موقت در قانون نمونه آنسیترال اصلاحی 2006، قواعد داوری آنسیترال اصلاحی 2010، قوانین بسیاری از نظام‌های ملی و قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376 ایران پیش‌بینی شده است. قانون آیین دادرسی مدنی ایران در این خصوص ساکت است و بین نویسندگان و رویه قضایی، اختلاف نظر وجود دارد. مسائل مختلفی در این خصوص مطرح می‌شود؛ مانند آثار دستور موقت در رابطه با طرفین، مرجع داوری و دادگاه‌های ملی؛ کیفیت اجرا، ضمانت اجرا و شناسایی آن؛ تفاوت دستور موقت با نهادهای دیگر و از جمله پیش دستور؛ برخی از این مسائل در قواعد داوری آنسیترال و قوانین ملی منعکس و برخی نیز در دکترین مورد بحث است. قانون نمونه آنسیترال، نهاد «پیش دستور» را نیز پیش‌بینی کرده است. مسأله مهم در رابطه با دستور موقت، تلقی آن به‌عنوان رأی داوری و اجرای آن درعرصه بین‌المللی و ملی است. همچنین شناسایی اصلی و تبعی آن از دیگر مسائل قابل توجه است. با توجه به قواعد عمومی دستور موقت و نیز با عنایت به اهداف آن؛ امکان اجرا و شناسایی دستور موقت وجود دارد. همچنین پاره‌ای ضمانت اجراهای مستقیم و غیرمستقیم مانند مراجعه به دادگاه برای اجرایی کردن دستور موقت وجود دارد. موضوع مقاله حاضر ضمن اشاره به برخی از ویژگی‌های دستور موقت و پیش دستور، بحث در باب شناسایی و اجرای این دستورات است.

کلیدواژه‌ها


 1.  فارسی

  1. پیران، حسین،«دستورموقت در داوری بین‌المللی»، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،1390، چاپ اول، تهران.
  2. جولیان دی ام لیو، لوکاس ای میسیتلیس، ام کرول، 1391، داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، دانشگاه مفید،1391، چاپ اول، قم.
  3. خدابخشی، عبدالله، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، شرکت سهامی انتشار،1392، چاپ دوم، تهران.

  خارجی

  1. Adrian Briggs & Peter Rees, Civil Jurisdiction & Judgements, CRC Press, 2015, 5th edition.
  2. .Abu-Enein, Issuing Interim Relief Measures in International Arbitration in Arab States, in the Journal of World Investment, 2002, at 81; Berger, International Economic Arbitration, Deventer, Boston 1993.
  3. Article 16 (1) …(2) If a party to which interim measures relate does not agree to undertake them voluntarily, the party that made the motion for such measures may request their enforcement before the competent court.
  4. Association for International Arbitration, Interim measures in international commercial arbitration (AIA - Association for International Arbitration Series), Maklu Publication, 1st edition, 2017.
  5.  Berger Klaus, International Economic Arbitration, Springer Netherlands, 1st edition,1993.
  6. . Chartered Institute of Arbitrators (CIARB).
  7. . Cairo Regional centre for International Arbitration.
  8.  Case C261/90 [1992] ECR 1-12149 para 34 see also Pacific Reinsurance Management Corporation v Ohio Reinsurance Corporation, 936 F2d 1019 (9th Cir 1991); and Julian D MLew, 'ICC Commission on International Arbitration' , (1988) 91 Int’lArb Bull 37.
  9. Castello, James E. ARBITRAL EX PARTE INTERIM RELIEF The View in Favor, Dispute Resolution Journal, Vol. 58 Issue 3, 2003,
  10. Emilia Onyema, International Commercial Arbitration and Arbitrators’ contract, (Routledge) Research in International Commercial Law (2010) at 33-36.
  11. Farnsworth, Allan, Punitive Damages in International Commercial Arbitration, International, Volume 29 Issue 1, 2013.
  12.  G Cuniberti , Les Measures Conservatoires (Paris 2000).
  13. Gary Born, Cases & Materials, Aspen Publishers , 2011,
  14. Herinckx Yves., Liability for Inappropriat interim Measures in commercial Arbitration, The Paris Journal of International Arbitration,2014N,2,
  15. . Hunotia B, Order of Interim Relief in Support of Arbitral Proceedings by National Courts in Civil Law countries, a paper submitted to the ICC Joint Symposium in London on 2nd March 1998,.
  16. Ibid, US Court of Appeals, Seventh Circuit, 14 March 2000, Publicis Communication, et al. v. True North Communications Inc.,reported in Y.B. Comm. Arb, (2000).
  17. . ICC Case 5835.
  18. ICC Partial Award 7972 (1997) .
  19. . K. Lenaerts and D. Arts, Procedural Law of the European Union, Sweet &Maxwell, 1999
  20. . Lawrence W. Newman, Grant Hanessian, International Arbitration Checklists,JurisNet, LLC, Second Edition, 20
  21. Macglashan, M. E., Iran-U.S. Claims Tribunal Reports:, Volume 13, Cambridge University Press, 1988, Cambridge
  22. Merck et al v. Tecnoquímicas,Enforcement in Latin America of Provisional Measures ordered by Arbitral Tribunals. Where we are. Where we can go; in: http://djarbitraje.com/pdf.
  23. Misteris, Comparative International Commercial Arbitration, The Hague, London (2003), p.60; Omar MashoorHadithen Thesis, University of Kent, Jurisdiction of Commercial Arbitration (June 2000),.
  24. Mitsubishi. v. Soler Chrysler Plymouth.
  25. .Naimark, Keer, Analysis of UNCITRAL Questionnaires on Interim relief, in Mealey’s March 2001,.
  26. . Proportionality principle.
  27. Pacific reins Mgt.Corp v Ohio Corp,(1991).
  28. Poudret, Besson, Comparative Law of International Arbitration,Sweet& Maxwell, London, 2007.
  29. Paris Court of Appeals, 8 June 1990, Rev. arb, 1990 at 917.
  30. . Redfern Alen and Hunter. M,Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet and Maxwell, 2014.
  31.  Reichert and Others v Dresdner Bank.
  32. Roth Marianne, Interim Measures, Journal of Dispute Resolution, Volume 2012, Issue 2, P.430
  33. . TokiosTokeles v Ukraine, ICSID Procedure Order No.3, ISCID Case No. ARB.02/18 January 2005, athttp://icsid.worldbank.org accessed 21 Jan 2012.
  34. . THE RULES OF ARBITRATION OF THE PERMANENT ARBITRATION COURT AT THE CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY (Zagreb Rules) 2002.
  35. Tucker, Lee Anna, Interim Measures under Revised UNCITRAL Arbitration Rules: Comparison to Model Law Reflects both Greater Flexibility and Remaining Uncertainty, Arbitration Brief, Volume 1, Issue 2,.
  36. Van Den Berg, Abbert , Jan, New York Convention of 1958: Refusals of Enforcement, ICC International Court of Arbitration Bulletin – Vol. 18/No. 2 – 2007.
  37.  W. Kennett, Enforcement of Judgements in Europe, (Oxford University Press 1999)
  38. Werbicki Raymond J, ARBITRAL INTERIM MEASURES: FACT OR FICTION?AAA Handbook on International Arbitration and ADR, 2nd Edition, 2010,
  39. . Y.Dezalay& B.G Garathy, Transnational Legal order, Chicago University Press 1996.
  40. Ziyaeva Diora, Interim and Emergency Relief in International Arbitration - International Law Institute Series on International Law, Arbitration & Practice,
   JurisNet, LLC, 1ST edition, 2015.
  41. 2006 Working Group Report, op. cit, note 4, 104-05.