اقدامات حین فسخ و خاتمه و آثار ناشی از آن‌دو در قراردادهای پیمانکاریطرق انحلال قراردادهای پیمانکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته‌ی کارشناسی ارشد. واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه حقوق خصوصی

2 استادیار ، گروه حقوق خصوصی ، واحد مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

چکیده

طرق انحلال قراردادهای پیمانکاری دو مورد فسخ و خاتمه می‌باشند که به دلیل تفاوت در ایجاد اسباب فسخ و خاتمه، تبعاً آثار آن دو با یک‌دیگر متفاوت خواهد بود؛ چراکه عمدتاً در فسخ قراردادهای پیمانکاری تخلفی از ناحیه‌ی پیمانکار صورت می‌گیرد، حال آن که در خاتمه، پیمانکار مرتکب تخلف نگردیده است؛ بنابراین قطعاً پیمانکار باید آثار زیان‌بار ناشی از فسخی را که به دلیل سهل‌انگاری او صورت گرفته، متحمل شود. گفتنی است آثار فسخ قراردادهای پیمانکاری و اقدامات لازم آن در ماده 47 شرایط عمومی پیمان و نیز آثار خاتمه‌ی پیمان و اقدامات لازم آن در ماده 48 شرایط عمومی پیمان بیان شده است. مطابق این مواد از شرایط عمومی پیمان، قبل از فسخ و یا خاتم و تبعاً جاری شدن آثار آن‌ها، ترتیباتی باید انجام گیرد که شرح و بسط آن‌ها در این مقاله خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها


 
اتحاد علی‌مراد. دانستنی‌های حرفه پیمانکاری. نشر فدک ایساتیس. چاپ پنجم. 1393
ادیبی محمدرضا. تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی. انتشارات جاودانه، جنگل. چاپ اول. 1390
اسماعیلی هریسی ابراهیم. شرح حقوقی پیمان. چاپ زحل. چاپ دوم. 1382
اسماعیلی هریسی ابراهیم. مبانی حقوق پیمان. انتشارات جاودانه، جنگل. شرکت زیتون چاپ بهاران. چاپ چهارم. 1387
امامی سیدحسن. حقوق مدنی. جلد اول. کتاب‌فروشی اسلامیه. چاپ ششم. 1366
امیری امید. مجموعه پرسش‌ها و پاسخ‌ها در نظام پیمانکاری. نشر فدک ایساتیس. 1393
پوراسد. علی‌رضا. قراردادهای عمرانی. نشر فدک ایساتیس. چاپ سوم. 1392
ترکاشوند احمد. شرایط عمومی و خصوصی پیمان. نشر فدک ایساتیس. چاپ سوم. 1393
حمیدی‌جو رامک، مهدی آبادی احمدرضا و مهراب‌پور فرود. مکاتبات پیمان. نشر انصاری. چاپ پنجم. 1393
راسخ محمد. نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی. انتشارات دراک. چاپ اول. 1388
شمس عبدالله. آیین دادرسی مدنی. جلد اول. انتشارات دراک. چاپ دهم. 1384
شهیدی مهدی. حقوق مدنی (اصول قراردادها و تعهدات). جلد دوم. انتشارات مجد. چاپ پنجم. 1391
شهیدی مهدی. حقوق مدنی (سقوط تعهدات). جلد پنجم. انتشارات مجد. چاپ هفتم. 1392
فرشیدنژاد محمدرضا. آشنایی با مفاهیم حقوقی اصول و مقررات پیمان. نشر آدینه. چاپ سوم. 1390
قاضی سید ابوالفضل. بایسته‌های حقوق اساسی. نشر میزان. چاپ بیست و دوم. 1385
کاتوزیان ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی. اعمال حقوقی (قرارداد- ایقاع). شرکت سهامی انتشار. چاپخانه احمدی. چاپ دوم. 1389
کاتوزیان ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی. درس‌هایی از عقود معین. جلد اول. کتابخانه گنج دانش. چاپ احمدی. چاپ سیزدهم. 1389
کاتوزیان ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی. درس‌هایی از عقود معین. جلد دوم. کتابخانه گنج دانش. چاپ احمدی. چاپ پانزدهم. 1390
کاتوزیان ناصر. مقدمه علم حقوق. شرکت سهامی انتشار. چاپخانه حیدری. چاپ پنجاه و پنجم. 1386
نهرینی فریدون. ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران. کتابخانه گنج دانش. چاپ احمدی. چاپ دوم. 1385
سایر منابع:
بخش‌نامه‌ی شماره 7016/100 مورخ 31/01/1388
دفترچه شرایط عمومی پیمان
قانون مدنی
مصاحبه‌ی شفاهی با کارشناسان مربوطه مستقر در استانداری خراسان رضوی و اداره‌ی راه و شهرسازی خراسان رضوی
ویژه محمدرضا و تنگستانی محمدقاسم. حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی. فصل‌نامه‌ی حقوق. مجله‌ی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی. دوره 44. شماره 1. 1393