بررسی وتحلیل مبانی فکری و روش‌شناسی خواجه نصیر الدین طوسی و جان رالز در خصوص نظریه عدالت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کلام –فلسفه دین دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)- دانشکده علوم انسانی و حقوق- گروه کلام

2 استاد، فلسفه و کلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)- دانشکده علوم انسانی و حقوق- گروه الهیات

3 دانشیار، گروه الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)- دانشکده علوم انسانی و حقوق- گروه الهیات

چکیده

   یکی از مسائلی که در پژوهش های تطبیقی  بسیار حایز اهمیت می باشد بررسی مبانی و روش شناسی اندیشمندان در مباحث تطبیقی است .خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یک متکلم و فیلسوف اسلامی و جان رالز به عنوان یک فیلسوف غربی و لیبرالیستی  هر دو به بررسی نظریه عدالت پرداخته و آثاری را به صورت مکتوب به جا گذاشته اند این پژوهش درصد است تا با روش توصیفی –تحلیلی و با مراجعه به آثار خواجه و جان رالز به بررسی روش و مبانی دو دانشمند پرداخته و به این سوال پاسخ دهد که تفاوت روش و مبانی خواجه نصیر الدین طوسی به عنوان یک فیلسوف مسلمان با مبانی و روش جان رالز به عنوان یک فیلسوف لیبرالیستی در خصوص نظریه عدالت چیست؟

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ

1-اخوان کاظمی، بهرام، ‌1382، رویکردی به مردم سالاری دینی از زاویه نقد دموکراسی لیبرال، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 20: 168-137.
2-اسکندری،محمد، 1383، مقایسه اندیشه های اخلاقی و تربیتی ارسطو و خواجه نصیرالدین طوسی و چگونگی تحلیل مسائل جاری تعلیم و تربیت بر اساس یافته ها و کاربرد آن در آموزش وپرورش، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت معلم.
3-آربلاستر، آنتونی، 1377، لیبرالیسم، غرب، ظهور و سقوط. ترجمه: عباس مخبر. جاپ اول. تهران: نشر مرکز.
4-بری، برایان، 1381، عدالت، ترجمه: عزت اللّه فولادوند،چاپ اول، تهران: انتشارات مؤسسه نگاره آفتاب.
5-تمدن، محمد حسین، 1372،معیارهای عدالت از نظر رالز، خرد و آزادی، چاپ اول، تهران: انتشارات باغ آینه.
6-تی بلوم، ویلیام،1373، نظریه‌های نظام سـیاسی،ترجمه: احـمد تـدین، چاپ اول، تهران: نـشر اران.
7-رالز، جان، 1383، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه: عرفان ثابتی، تهران: انتشارات ققنوس.
8-رالز. جان. 1386. نظریه عدالت. ترجمه:‌ محمد کمال سروریان و مرتضی بحرانی. با مقدمه استاد رضا داوری اردکانی. چاپ اول. تهران: انتشارات پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
9- ساندل. مایکل. 1374. لیبرالیسم و منتقدان آن. ترجمه: احمد تدین. چاپ اول. تهران: انتشارات عـلمی‌و فرهنگی
10-طوسی. نصیرالدین، 1314، اخلاق ناصری. چاپ اول. تهران: انتشارات خوارزمی.
11-طـوسی. نصیرالدین. 1339، اخلاق محتشمی‌و سه رساله دیگر او، دیباچه و مقدمه و تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه، تهران: انتشارات دانـشگاه تهران.
12-کـاپلستون. فردریک. 1370. فیلسوفان انگلیسی. ترجمه:‌ امیر‌ جلال‌الدین اعلم. چاپ دوم. تهران: انتشارات سروش.
13-لاکوست، ژان. 1375. فلسفه در قرن بیستم، ترجمه‌: رضا داوری اردکانی، تهران: انتشارات سمت.
14-ماسگریو. ریچارد. 1372. مالیه عمومی‌در تئوری‌ و ‌‌عمل. ترجمه: مـسعود مـحمدمی‌و یـد اللّه ابراهیمی‌فر. چاپ اول. تهران: سازمان برنامه و بودجه.
15-مگی. برایان. 1377. فلاسفه بزرگ. ترجمه:‌ عزت اللّه فولادوند. چاپ اول. تهران: انتشارات خوارزمی.
16-واعظی. احمد. 1384. جان رالز؛ از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی. چاپ اول. قم: انتشارات بوستان کتاب.
فهرست منابع لاتین
1-       ed. Edward, Routledge encyclopedia of philosophy, Craig, London, Routledge, 1998.
2-       .Monfasani,John: Renaissance Humanism, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, Oxford etc., Blackwell Publishers, 1999.
3-       Rawls, J, A Theory of Justice, Cambridge etc., Belknap Press of Harvard University Press, 1971.
4-       Rawls, J, Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 1993.
5-       Rawls, J: Justice as Fairness: Political not Metaphysical, in John Rawls: Collected Papers, ed..
6-       . Samuel Freeman, Cambridge, Harvard University Press, 2001
7-       Sandel, Michael J.: Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
8-       Lukess, Steven: Essay a in Social Theory, Macmillan Press, 1978.
Kymlica, Will: Contemporary Political Philosophy, Clarendo Press, 1991