تبیین واقعه وتاریخ غدیر ونقش آن درتربیت و تکامل انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اولین انسانی که بر زمین هبوط کرد، حضرت آدم علیه السلام ولیّ و جانشین خدا بر روی زمین بود؛     پیامبران سیرکمالی داشتند و با توجه به نیاز بشر و بالا رفتن قدرت تفکر و تعقل، پیامبر کاملتری فرستاده می شد. تا در آخرالزمان که عقل بشر به اوج خودش رسید و بالاترین پیامبر به عنوان خاتم الانبیاء(ص) برای بشر فرستاده شد.لذا ما این سیر کمالی را در تاریخ ولایت مشاهده می کنیم، غدیر غایت تداوم ولایت از آدم علیه السلام تا خاتم (ص)، بلکه تکمله آن است.مادر این کار پژوهشی به روش کتابخانه ای، اسنادی ،توصیفی و تحلیلی، ضمن تعریف مفاهیم اولیه  و بررسی تاریخی غدیر، نقش و جایگاه غدیر را در تکامل انسان بررسی کرده و بازتاب این نوشتار که یک کار پژوهشی کاربردی است، تحلیل این مسئله است که هدف خلقت، رساندن انسان ها به کمال و سعادت حقیقی است؛ و رسیدن به کمال نهایی ، تنها از طریق ولایت امکان پذیراست. لذا، پذیرش ولایت بدین نحو لازمة صعود انسان به کمال بی نهایت است و اگر در مراحل پایین در پذیرش ولایت، پای انسان لنگ بزند، نخواهد توانست به مراحل بالا اوج بگیرد.  ولایت پذیری های مراحل نخست (مانند احکام)مانوری برای رفع منیت و پذیرش ولایت حقیقی خداوند است و بهانه ای برای ایجاد ولایت پذیری محض می باشد.

کلیدواژه‌ها