بررسی و تحلیل ماهیت فقهی - حقوقی پیام های نوروزی مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 صدور پیام و سیاستگذاری از سوی روسای کشورها، امری متداول در نظام های حقوقی دنیا می باشد که بعنوان خط مشی برنامه ریزی در جهت تحقق اهداف مورد نظر، استفاده می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مقام معظم رهبری بعنوان رئیس حکومت، در ابتدای هر سال اقدام به صدور پیام های نوروزی می کنند. براین اساس، مقاله حاضر با هدف بررسی و تحلیل ماهیت فقهی – حقوقی پیام های نوروزی مقام معظم رهبری پس از تبیین دو مفهوم حکم حکومتی و سیاست های کلی نظام(هدف) در صدد پاسخ به این سوال است که " پیام های نوروزی مقام معظم رهبری دارای چه ماهیت فقهی-حقوقی می باشد؟"با توجه به آنچه که در این پژوهش گذشت میتوان گفت:
پیام های نوروزی مقام معظم رهبری با داشتن ماهیت فقهی و حقوقی به مثابه سیاست های کلی نظام(موضوع بند1اصل110 قانون اساسی) بوده و بایستی در قانونگذاری، مقررات گذاری، تصمیمات و عملکرد مسئولین و مردم لحاظ گردد و عدم رعایت مفاد و محتوای این پیام ها دارای تبعات قانونی و شرعی می باشد.

کلیدواژه‌ها