فعالیت های بانوان موسیقی دان عصرعباسی درسرزمین های خلافت شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

                      با ظهور اسلام و ایجاد اولین حکومت اسلامی درشبه جزیره ی عربستان، جهان شاهدتحولات بنیادین دراین منطقه گردید که این تغییرات درعرصه های هنری وفرهنگی نیزچهره ی خود را نمایان نمود. درنتیجه؛ جایگاه موسیقی وموسیقی دانان تحت شعاع اوضاع سیاسی قرارگرفت. بطوری که فعالیت خوانندگان ونوازندگان تا اواسط قرن اول هجری قمری محدودگردید، لیکن این وضعیت چندان ادامه نیافت و در دوره ی حکومت امویان موسیقی دانان آشکارا درسطح جامعه به اجرای برنامه های هنری می پرداختند.
                       درعصرعباسی، با توجه به  اوضاع وشرایط مناسب سیاسی، توجه به موسیقی بیشترگردید ومضافاً اینکه دراین میان موسیقی دانان که اکثریت آنان ازموالی و ازسرزمین های تحت سلطه ی خلافت شرقی بودند، درجامعه پدیدارشدند که دراین میان زنان موسیقی دان نقش به سزایی  داشتند ودرتعالی این هنرکوشیدند.
                       این تحقیق وپژوهش که با هدف بررسی «فعالیت های بانوان موسیقی دان عصرعباسی در       سرزمین های خلافت شرقی» و براساس اسناد کتابخانه ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته، به این سئوال پاسخ داده می شود که آیا بانوان موسیقی دانی درعصرعباسی درسرزمین های خلافت شرقی حضورداشته اند؟ودرتعالی این هنرچه افرادی فعالیت ونقش آفرینی کرده اند؟ ودرنهایت؛ نتیجه حاصل گردیدکه بانوان موسیقی دان دراین منطقه ی جغرافیای ازجهان اسلام حضوری فعال داشته؛ ودرهنرموسیقی دوره ی عباسی تاثیرگذاربوده اند.     

کلیدواژه‌ها